RODO

Administratorem danych osobowych jest ALEKSANDRA FURTAK " GastroHot ", Janusza Korczaka 23, 42-600 Tarnowskie Góry. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej https://www.olimpijskatarnowskiegory.pl w zakładce RODO oraz w Polityce prywatności.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

W ZWIĄZKU ZE STOSOWANIEM MONITORINGU

Wypełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) zwanego dalej RODO, poniżej zostają udostępnione informację o przetwarzaniu danych osobowych:

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest ALEKSANDRA FURTAK " GastroHot ", Janusza Korczaka 23, 42-600 Tarnowskie Góry.

Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia 2016/679 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia poprzez wprowadzenie szczególnego nadzoru w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring);

Przekazywanie danych do Państwa trzeciego

GastroHot nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, chyba że pozyska na to odpowiednią zgodę.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców 

GastroHot będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

GastroHot powierza również przetwarzanie danych osobowych określonej grupie podwykonawców. Zazwyczaj są to firmy informatyczne wspomagające działalność GastroHot od strony technicznej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe pozyskane z monitoringu będą przetwarzane i przechowywane w okresie do 7 dni.

Okres przechowywania może zostać przedłużony do czasu zakończenia czynności lub postępowania 

w którym nagranie stanowi dowód w sprawie, jednakże nie dłużej niż do czasu wyjaśnienia sprawy albo

zakończenia odpowiednich postępowań. 

Po upływie okresów przechowywania, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

Informacje o prawach osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo:

dostępu do swoich danych osobowych,

sprostowania nieprawidłowych danych,

żądania usunięcia danych,

żądania ograniczenia przetwarzania danych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany na zasadach przewidzianych w art. 20 RODO.

Informacje o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Informacje o obowiązku dobrowolności podania danych i konsekwencjach niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością realizacji tych celów. 

Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Klauzula informacyjna dla użytkowników serwisu społecznościowego facebook

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ALEKSANDRA FURTAK " GastroHot ", Janusza Korczaka 23, 42-600 Tarnowskie Góry.

Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

w celu prowadzenia fanpage na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Meta Platforms Ireland Limited i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy, promocji, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook tj. komentarze, chat, wiadomości, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art.6 ust. 1 lit. f. RODO);

w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO);

w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art 6 ust. 1 lit. f RODO);

dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. RODO oraz na podstawie wymogów ustawowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa. 

Kategorie przetwarzanych danych osobowych. Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osób, które dokonały subskrypcji fanpage poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowały swój komentarz postem

zamieszczonych na fanpage’u. Mogą to być następujące kategorie dane:

podstawowe dane identyfikacyjne (Imię i Nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa

na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook;

dane opublikowane przez Państwa na profilu Facebook;

anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" udostępnionej przez Facebooka stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki plikom szpiegującym (zwanym „plikami cookies"), z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, a który zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpaga.

Odbiorcy danych.

Administrator danych osobowych może udostępniać Państwa dane osobowe:

organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych podpisanych 

z Administratorem przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. firma świadcząca obsługę IT fanpaga;

właścicielowi portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy;

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Administrator danych nie przekazuje danych poza teren Polski/ UE/ Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych w

odniesieniu do określonych krajów zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod

adresem https://www.facebook.com/about/privacy 

Okres przechowywania danych. 

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania, w związku z czym:

dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody;

dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpaga dostępne za pomocą funkcji „Facebook Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.

Posiadają Państwo prawo do:

dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

do sprostowania (poprawiania) swoich danych, do usunięcia danych,

do ograniczenia przetwarzania danych,

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

do przenoszenia danych,

do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2; 00-193 Warszawa; tel. (22) 531 03 00, adres strony https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; gdy uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody (art. 6 ust.1 lit a RODO). Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacje o źródle danych.

Dane uzyskujemy od firmy Facebook oraz z Państwa publicznego profilu oraz wpisów na fanpagu na platformie internetowej Facebook.

Pozostałe informacje.

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Przetwarzanie pozyskanych od Państwo danych przez Administratora opierać się będzie na zasadzie dobrowolności ich podania, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody. Przetwarzanie może też być wymogiem ustawowym np. w wypadku konieczności archiwizacji dokumentującej zawierającej dane zgod

nie z obowiązującymi

przepisami prawa.